ต้นมาง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium euphyllum Kurz ชื่อวงศ์ BURSERACEAE ชื่ออื่นๆ มะเกิ้ม, Indian White Mahogany, Indian Canarium มาง เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นมะแฟน มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศพม่า และอินเดีย ในประเทศไทยพบเห็นได้ตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 900-1,500 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเปลาตรง เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างหนาและแตกเป็นสะเก็ด บริเวณโคนต้นมีลักษณะเป็นพูพอนขนาดเล็ก มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 30-40 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากมาย...

ต้นโพบาย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Balakata baccata ( Roxb.) Esser ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่นๆ กระดาด, ข้าวเย็น, เคลอเปาะ, มะดีควาย, สลีดง, สลีนก, มะม่ะ, มะมุ่, แมแมะ, มักหมัก, มามะ, เมี่ยงนกค้อ โพบาย เป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ค่อยมีการผลัดใบ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และเกาะสุมาตรา ในประเทศไทยพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา...

ต้นคอเหี้ย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Xerospermum noronhianum (Blume) Blume ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE ชื่ออื่นๆ หมักคอแลน, แคมซาง, ขะเหย้า, คอแลน, สะละมาน, ช้าลวน, คอแลนเขา, แลนบาน, ไม้ไอ้ดง ต้นคอเหี้ย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับเงาะหรือลำไย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประเทศไทยมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าพรุ ป่าดิบ ป่าชายหาด ตามสันเขา หรือในที่ราบถึงลาดชัดที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ...

ต้นตาเสือใหญ่

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Amoora ชื่อวิทยาศาสตร์ Aphanamixis polystachya (Wall.) R.N. Parker ชื่อวงศ์ MELIACEAE ชื่ออื่นๆ ขมิ้นดง, เชือย, โทกาส้า, ตาปู่, ตุ้มดง, มะยมหางก่าน, มะหังก่าน, มะอ้า, ยมหังก่าน, เย็นดง, เลาหาง ตาเสือใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับกระท้อน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามที่ลุ่มต่ำในป่าดิบทั่วทุกภาคของประเทศ...

สังหยูดำ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. ชื่อวงศ์ ANNONACEAE สังหยูดำ เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับกระดังงา มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100-400 เมตร พบเห็นได้ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีดำ เรียบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 10-20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มทึบ บริเวณกิ่งอ่อนจะถูกปกคลุมไปด้วยจนสีน้ำตาล ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย...

ต้นมะพอก

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Parinari anamensis Hance ชื่อวงศ์ CHRYSOBALANACEAE ชื่ออื่นๆ จัด, จั๊ด, พอก, มะคลอก, หมักมอก, ประดงไฟ, ประดงเลือด, กระท้อนลอก, ท่าลอก, หมากรอก, มะมื่อ, หมักมื่อ, ตะลอก, ตะโลก มะพอก เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ มีถิ่นกำเนิดอยู่หลายประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ...

มะม่วงหัวแมงวัน

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Buchanania cochinchinensis (Lour.) M.R.Almeida ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Buchanania lanzan Spreng., Buchanania latifolia Roxb. ชื่อวงศ์ ANACARDIACEAE ชื่ออื่นๆ หัวแมงวัน, มะม่วงแมงวัน, มะม่วงหัวแมงวัน, รักหมู, ฮักหมู, ฮักผู้, มะม่วงนก มะม่วงหัวแมงวัน เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับมะม่วง มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าผลัดใบ ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และบริเวณเขาหินปูน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ...

ต้นสั่งทำ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros buxifolia (Blume) Hiern ชื่ออื่นๆ รีบู, รีเภา ต้นสั่งทำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สำหรับในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งของภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 50-500 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีเทาดำ เรียบ ส่วนต้นที่มีอายุหลายปีลำต้นจะแตกเป็นร่องเล็กตามยาว บริเวณกิ่งอ่อนจะปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่ม มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 25 เมตร ใบ...

มะพลับเจ้าคุณ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros winitii Fletcher ชื่อวงศ์ Ebenaceae ชื่ออื่นๆ หำฟาน มะพลับเจ้าคุณ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับมะพลับทั่วไป มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200-1,000 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ไม่ค่อยเรียบนัก มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 5-10 เมตร บริเวณกิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอกจะถูกปกคลุมไปด้วยขนสีน้ำตาลแดงอย่างหนาแน่น ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปไข่ รูปทรงรี...

ต้นเทียนขโมย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Drypetes hoaensis Gagnep. ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่นๆ กะพาบ, หลงใหล, สองกระดองหิน เทียนขโมย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับยางพารา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศกัมพูชา เวียตนามใต้ ส่วนในประเทศไทยพบได้มากในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบแล้งที่เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีเทา เรียบ และมักคดงอ แตกกิ่งก้านสาขาในระดับต่ำๆ ไม่ค่อยมีการผลัดใบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ...