ประดู่อังสนา

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Padauk, Angsana, Burmese, Rosewood, New Guinea, Rosewood, adauk ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd. ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่นๆ ประดู่กิ่งอ่อน, ประดู่บ้าน, ประดู่ลาย,สะโน ประดู่อังสนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับถั่ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้นทั่วไป ส่วนทางภาคใต้จะพบได้มากเป็นพิเศษ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบที่มีลำต้นตั้งตรง...

คาง:พืชสมุนไพร

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Black siris, Ceylon rose wood ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizia lebbekoides (DC.) Benth. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Acacia lebbekoides DC., Albizia lebbekioides (DC.) Benth. ชื่อวงศ์ FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE ชื่ออื่นๆ จามจุรีป่า, คางแดง, ข่าง, กาง, ก๋าง คาง...

ต้นกาจะ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros gracilis Fletcher ชื่ออื่นๆ มะเกลือกา, มะเกียกา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น กาจะ เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กที่มีใบสวยงามมาก เปลือกลำต้นมีสีเทาค่อนข้างเรียบ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มทึบรูปกรวย มีความสูงของลำต้นประมาณ 5 เมตร ปลายกิ่งมักลู่ลงมา ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปใบหอกแกมขอบขนาน แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนใบสอบแคบ ปลายใบเรียวทู่ มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 1-3 ซม. ยาวประมาณ 3-10 ซม....

ต้นกะอาม

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Crypteronia paniculata Blume ชื่อวงศ์ CRYPTERONIACEAE ชื่ออื่นๆ กร๊อม, กระทงลอย, ซ้อม, กาซ้อม, ขี้มด, เหมือดเซาะ, สอม, สีดาป่า กะอาม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในพม่า อินโดจีน และมาเลเซีย สามารถพบได้ทั่วไปตามป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณของไทย ทั้งที่เป็นป่าผลัดใบและไม่ผลัดใบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีเทาดำ หนา...

ต้นกระดุมผี

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion rubrum Blume ชื่อวงศ์ Euphorbiaceae ชื่ออื่นๆ กือนอง, ขัดนะ, ชุมเส็ด, ตานา, นกนอน, มะรวด, ยมน้อย กระดุมผี เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในพม่า อินโดจีน และมาเลเซีย จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับยางพารา มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 350 เมตร สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย และมีมากเป็นพิเศษในทางภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีเปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมดำ แตกเป็นร่องตามยาวและหลุดล่อนออกเป็นแผ่นบางๆ...

แฉลบขาว

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ชื่ออื่นๆ พิมาน, มะขี้มาน, ปี้มาน, กระถินป่า, แฉลบ แฉลบขาว เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับถั่ว มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ ป่าไผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทยยกเว้นทางภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีเทา เรียบ หรือมีหลุมตื้นๆ เล็กน้อย แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลมต่ำ...

ผักแต้ว

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gratoxylum formosum(Jack) Dyer ssp.pruniflorum(Kurz.) Gogelin ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE ชื่ออื่นๆ ผักติ้ว แต้ว เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับมังคุด มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง และเชิงเขา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มและแตกเป็นสะเก็ด เปลือกภายในเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองและมีน้ำยางสีเหลืองอมน้ำตาล แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลม มีขนอ่อนนุ่มปกคลุมตามกิ่งและยอดอ่อน มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 8-15 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบมน ปลายใบเรียวแหลม...

เงาะหนู

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nauclea subdita (Korth.) Steud. ชื่ออื่นๆ ตือละตีกุ, กือแลตีกุ เงาะหนู เป็นไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอดเป็นทรงพุ่มสูง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าพรุ และบริเวณที่ลุ่มตามลำธารและชายฝั่งทางภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีขนาดความสูงประมาณ 5-25 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มค่อนข้างกลม เปลือกลำต้นเรียบ เป็นสีน้ำตาลอมเทา หรือแตกเป็นสะเก็ด ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว ตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปทรงรีแกมรูปไข่กลับ แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน...

ขนุนนก

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Palaquium obovatum (Griff.) Engler ชื่อวงศ์ Sapotaceae ชื่ออื่นๆ ซาง, เตียวพรุ, ยักเต็ง, ยือราโก๊ะ, ยาตู ขนุนนก เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับพิกุล มีถิ่นกำเนิดและเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับในประเทศไทยพบเห็นได้ตามป่าดิบชื้นในบริเวณที่เป็นป่าพรุ หรือในที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังทางภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเปลาตรง เปลือกลำต้นมีสีเทาอมดำ มักแตกเป็นร่องลึกตามความยาวของลำต้น...

มะม่วงขี้ยา

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera duperreana Pierre var. siamenis Craib ชื่อวงศ์ Anacardiaceae ชื่ออื่นๆ มะม่วงคัน มะม่วงขี้ยา เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ที่มีขนาดของลำต้นตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับมะม่วง พืชชนิดนี้มักมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามบริเวณป่าเบญจพรรณทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมเทา เนื้อไม้เป็นสีขาวอมเหลือง มีความแข็งแรงทนทาน แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มโปร่งหรือทึบ มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 12-30 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน...