ชันย้อย

By -

ชันย้อยเป็นชันที่ไหลออกมาแห้งกรังตามเปลือกของต้นไม้หลายชนิดในวงศ์ Dipterocarpaceae เช่น
ชัน
ต้นตะเคียน (Hopea odorata Roxb.)
ต้นยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.)
ต้นกราด(Dipterocarpus intricatus Dyer)

ต้นเคี่ยม(Shorea henryana Pierre)
ต้นเต็ง(Shorea obtuse Wall.)
ต้นรัง(Shorea siamensis Miq)

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์