ดอกไม้ประจำชาติออสเตรีย

By -

ประเทศออสเตรียเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางทางใต้ของทวีปยุโรป มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 83,855 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดอยู่กับประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ค สาธารณรัฐสโลวัค ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ออสเตรียมีเมืองหลวงชื่อ กรุงเวียนนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะการดนตรี และเป็นที่ตั้งแห่งที่ 3 ของสำนักงานสหประชาชาติ

ออสเตรียมีภูมิประเทศที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยเทือกเขา ที่ราบลุ่ม และป่าไม้ เป็นแหล่งที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของยุโรปด้วย ประเทศออสเตรียมีแม่น้ำดานูบไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 220 ไมล์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากดอกGentian

ความแตกต่างของภูมิอากาศในออสเตรียจะมีผลมาจากอิทธิพลของมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กระแสลมในท้องถิ่นบางกระแส และระดับความสูงของพื้นที่นั้นๆ มีฤดูต่างๆ 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูร้อน และฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ระหว่าง 6.7-8.9 องศาเซลเซียส

ภาษาทางราชการที่ใช้ในประเทศออสเตรีย คือ ภาษาเยอรมัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อันดับรองลงมาคือ ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ศาสนามุสลิม และอื่นๆ สกุลเงินที่ใช้เป็น ยูโร

ออสเตรียเป็นประเทศที่มีความสงบเรียบร้อยและมั่นคง เนื่องจากผู้คนไม่ชอบความรุนแรง รักธรรมชาติ เป็นนักอนุรักษ์นิยม หลีกเลี่ยงความขัดแข้ง มีสวัสดิการ ความมั่นคงและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมในการทำงาน ทำให้มีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และแทบจะไม่มีการนัดหยุดงานของลูกจ้างเลย

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศออสเตรีย ก็คือ ดอก Gentian

มีชื่อในภาษาไทยว่า ดอกหรีด
ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr)Toyokuni Share
ชื่อวงศ์ GENTIANACEAE

ในประเทศไทยมักพบขึ้นอยู่ตามพื้นที่โล่งบริเวณป่าสน ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร
ลักษณะของพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก มีประมาณ 80 สกุล 900 ชนิด พบในประเทศไทย 7 สกุล 28 ชนิด มีลำต้นสูงประมาณ 5-15 เซนติเมตร ใบ มีลักษณะเป็นรูปรีแกมรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร มักออกเดี่ยวๆ แบบตรงกันข้าม โดยจะเรียงเวียนกันแน่นอยู่ที่บริเวณโคนต้น ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอกมักออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด ประมาณ 1-16 ดอก กลีบดอกมีสีม่วง หรือสีม่วงเข้มเกือบเป็นสีน้ำเงิน มีกลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดหรือรูประฆัง มีความยาวประมาณ 4-9 มม. ลักษณะของกลีบดอกจะเป็นรูปถ้วยตื้นๆ มีกลีบ 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 5 อัน เกสรตัวเมียมี 1 อัน ซึ่งมีก้านชูเกสรที่สั้นมาก ผลมีลักษณะเป็นผลแห้ง ขนาดประมาณ 5-10 มม. เป็นรูปไข่กลับ ภายในมีเมล็ดอยู่เป็นจำนวนมาก