ดอกไม้ประจำชาติของยูเครน

By -

ประเทศยูเครน (Ukraine) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบยุโรปตะวันออก มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 603,628 ตารางกิโลเมตร พรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ทางทิศเหนือติดกับประเทศเบลารุส ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศโปแลนด์ สโลวาเกีย และอังการี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศโรมาเนีย และมอลโดวา ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทะเลดำ และทะเลอะซอฟ เมืองหลวงของยูเครนมีชื่อว่า กรุงเคียฟ(Kyiv) จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีอยู่ประมาณ 46,299,862 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ภาษายูเครน และมีการใช้ภาษารัสเซียกันทั่วไป สกุลเงินที่ใช้เป็น กริฟน่า(Hryvnia)

ยูเครนมีระบบการปกครองแบบประชาธิบไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศ สามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ 5 ปีต่อวาระ มีนายกรัฐมนตรีที่ผ่านความเห็นชอบของประธานาธิบดีจากการเสนอชื่อของสภาสูงสุดเป็นหัวหน้ารัฐบาล ยูเครนได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 จังหวัด 1 เขตการปกครองอิสระ กับอีก 2 เทศบาลอูนป่า

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพื้นที่ราบลุ่มที่มีความสมบูรณ์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีเทือกเขา Carpathian ตั้งอยู่ โดยมีแม่น้ำดนีสเตอร์ แม่น้ำดนีเปอร์ และแม่น้ำดานูบ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านลงสู่ทะเลดำ มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณร้อยละ 58

ประเทศยูเครนมีฤดูกาลอยู่ 4 ฤดู มีสภาพภูมิอากาศแบบอบอุ่น ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลทางตอนใต้จะมีลักษณะภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน สภาพอากาศจะหนาวเย็นมากเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว

ดอกไม้ประจำชาติของยูเครนคือ ดอก Viburnum หรืออูนป่า

อูนป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Viburnum sambucinum Blume var. tomentosum Hallier f.
ชื่อวงศ์ CAPRIFOLIACEAE

อูนป่าเป็นไม้ทรงพุ่ม หรือไม้ยืนต้นที่มีขนาดเล็ก บางต้นอาจมีความสูงได้ถึง 6 เมตร มักพบเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800-1,400 เมตร ทางตอนใต้ของประเทศจีน และเมียนม่าห์ ส่วนในประเทศไทยพบเห็นได้ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณที่เป็นป่าดงดิบ

ใบอูนป่า มีลักษณะเป็นใบเดี่ยว รูปทรงรี มีความกว้างประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9-20 เซนติเมตร ด้านล่างของใบจะมีขนสากมือ ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม

ดอก มักออกเป็นช่อกลมๆ วัดขนาดได้ประมาณ 8-10 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาว มีลักษณะเป็นหลอดแคบ ที่ส่วนปลายจะแยกออกเป็น 5 แฉก มีดอกย่อยจำนวนมากและมีกลิ่นหอม และปลายกลีบรองดอกแยกออกเป็น 5 แฉก เช่นกัน มีเกสรตัวผู้เชื่อมติดอยู่กับฐานของกลีบดอก 5 อัน และเกสรตัวเมียจะแยกออกเป็น 3 แฉกตรงปลายก้านเกสร
มักมีดอกให้เห็นในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

ผล มีลักษณะเป็นรูปกลมรี มีสีม่วงดำเมื่อผลสุก

ดอกอูนป่ามีกลิ่นหอมชื่นใจ จึงมักนิยมปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือน