ต้นสั่งทำ

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros buxifolia (Blume) Hiern
ชื่ออื่นๆ รีบู, รีเภาต้นสั่งทำ

ต้นสั่งทำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สำหรับในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งของภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 50-500 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีเปลือกลำต้นสีเทาดำ เรียบ ส่วนต้นที่มีอายุหลายปีลำต้นจะแตกเป็นร่องเล็กตามยาว บริเวณกิ่งอ่อนจะปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่ม มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 25 เมตร

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันตามกิ่งก้าน ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี รูปไข่ หรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แผ่นใบเรียบเป็นสีเขียวเข้ม โคนใบสอบมน ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ บริเวณเส้นกลางใบจะมีขนอ่อนปกคลุม ก้านใบสั้น มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 0.5-2 ซม. ยาวประมาณ 1.2-4 ซม.

ดอก
ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละต้น ดอกเพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดอกเพศเมีย และออกเป็นช่อขนาดเล็กที่ประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ 2-3 ดอก ส่วนดอกเพศเมียจะออกตามซอกใบเป็นดอกเดี่ยวๆ มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง 4 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันคล้ายรูปถ้วย

ผล
มีลักษณะเป็นทรงกลมรี คล้ายกระสวย ที่ขั้วผลจะมีกลีบเลี้ยงติดอยู่อย่างหนาแน่น ผิวผลเรียบเกลี้ยง ผลที่โตเต็มที่มีความกว้างประมาณ 0.4-1 ซม. ยาวประมาณ 1-1.5 ซม. ภายในผลมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1-4 เมล็ด

ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณสวน ส่วนเนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้าง หรือทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้