ปลาใน Suborder Channoidei (Ophiocephaliformes)

By -

Family Channidae (snakeheads) เป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงศ์ของปลาช่อน กระสง ช่อนงูเห่า ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมยาว ครีบหลังและครีบก้นยาว ครีบหูกลม มีปากกว้าง มีฟันเขี้ยว มีตาอยู่เหนือระดับมุมปาก มีเกล็ดแบบไซคลอยด์ เหนือคอหอยจะมีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ในช่องตอนบน ความยาวของหลายชนิดมีถึง 1.2 เมตร ได้แก่

-ปลาช่อน (striped snakehead, striated murrel) Channa (Ophiocephalus) striatus

-ปลาก้าง (brown snakehead) C. gachua

-ปลาชะโด แมงพู่ อ้ายป๊อก C. micropeltes

-ปลาช่อนงูเห่า (giant snakehead) C. marulius

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ