วิธีปลูกผักกาดเขียวปลี

By -

ผักกาดเขียวปลี (Leaf mustard)

ผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่มีความต้องการน้ำในจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปลูก สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทุกชนิด ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกผักกาดเขียวปลีอยู่ที่อยู่ประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ผักชนิดนี้ต้องการธาตุโบรอน ในการเจริญเติบโตมาก หากได้รับธาตุโบรอน ไม่เพียงพอก็มักจะทำให้ผักแคระแกร็น รากแห้งตาย การปลูกผักชนิดนี้หลายครั้งติดต่อกันมักทำให้ดินเสื่อมคุณภาพและขาดธาตุอาหารดังกล่าว เพื่อลดความเสียหายจากสาเหตุนี้เกษตรกรจึงมักปลูกผักชนิดอื่นสลับกันไป หรือเปลี่ยนที่ปลูกไปเลยก็ได้ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลีมีรสขมแม้จะทำให้สุกแล้วก็ตาม จึงมักไม่นิยมบริโภคแบบสด ส่วนใหญ่จะนำไปแปรรูปเป็นผักดองเค็ม ทำให้เนื้อผักไม่เปื่อยยุ่ย และมีความกรอบ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมาก จึงนับได้ว่าผักชนิดนี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

ก่อนปลูกผักกาดเขียวปลีควรพิจารณาดังนี้
-มีตลาดที่ต้องการรับซื้ออย่างแน่นอน
-คุณภาพของผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด
-มีการขนส่งที่สะดวก
-ขายได้ราคาดี

การปลูกและการดูแลรักษา
เนื่องจากผักกาดเขียวปลีเป็นผักที่มีระบบรากตื้น ดังนั้นจึงควรไถหรือขุดเตรียมดินให้ลึกประมาณ 15-20 ซม. ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วลงไปในดินประมาณไร่ละ 2-3 ตัน และย่อยหน้าดินให้ละเอียดอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดตกลงไปในดินลึกเกินไป ซึ่งจะทำให้งอกยากหรือไม่งอกเลยก็ได้ ก่อนปลูกควรปรับค่าพีเอชของดินให้เหมาะสมเสียก่อน

การปลูกผักกาดเขียวปลีสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การหว่าน การโรยเป็นแถว การยกร่องปลูกเป็นแถวเดี่ยวหรือแถวคู่ แต่วิธีที่นิยมทำกันคือ วิธีหว่านหรือโรยเป็นแถวโดยตรงในแปลงปลูก สำหรับแปลงที่มีคูน้ำล้อมรอบจะมีขนาดความกว้างประมาณ 5-6 เมตร เมื่อมีใบงอกขึ้นมา 2-3 ใบ ก็ให้ทำการถอนแยกให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 50 ซม. หากเป็นการปลูกในไร่ก็มักจะยกเป็นร่องปลูกเป็นแถวเดี่ยว โดยมีระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวประมาณ 50 ซม. สำหรับแปลงที่มีขนาดเล็กก็มักจะยกร่องปลูกเป็นแถวคู่

เมล็ดพันธุ์ของผักกาดเขียวปลีมีราคาไม่แพงนัก ส่วนใหญ่จึงไม่นิยมปลูกแบบเพาะกล้า และอาจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ในระหว่างการย้ายกล้า เพราะผักชนิดนี้ค่อนข้างจะอ่อนแอ หากต้องการปลูกแบบย้ายกล้าก็ต้องรอให้มีอายุการปลูกประมาณ 20 วันก่อน โดยย้ายลงถุงเพาะชำและให้การดูแลรักษาต่อไปอีกประมาณ 10 วัน จึงจะย้ายลงแปลงปลูกและดูแลให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อไปด้วย การปลูกผักชนิดนี้มักทำกันในฤดูหนาว จึงควรพิจารณาถึงแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชด้วย

ปุ๋ยที่ใส่ให้กับผักกาดเขียวปลีควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และโปแตสเซียม สูตร 14-14-21 หรือ 13-13-21โดยแบ่งใส่เป็น 2 ครั้งในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ใช้โรยข้างแถว ให้ใส่ครั้งแรกเมื่อผักมีอายุได้ 15 วัน ต่อมาเมื่อผักมีอายุได้ 1 เดือน ก็ให้ใส่เป็นครั้งที่ 2 ควรใส่ปุ๋ยยูเรียเพื่อบำรุงใบ 2 ครั้ง โดยหว่านในอัตราไร่ละ 20-25 ก.ก. แล้วรดน้ำตามทันที และควรเสริมด้วยธาตุโบรอนในรูปของ Borax หรือ Sodium pentabolate โดยใส่ลงในดินในอัตราไร่ละ 2-4 ก.ก. หรืออาจใช้ในอัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบก็ได้ ในช่วงแรกของการปลูกควรฉีดพ่นให้ทั่วทุกต้น

การเก็บเกี่ยว
เมื่อผักกาดเขียวปลีมีอายุได้ประมาณ 55-75 วัน ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ควรใช้มีดที่คมและสะอาดตัดบริเวณโคนต้น แล้วทำการขนส่งไปยังแหล่งที่ต้องการต่อไป