เบญกานี

By -

เบญกานีเป็นปูด(gall) ที่เกิดบนกิ่งอ่อนของพืช ปูดนี้เกิดจากแมลงที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cynips tinctoria Larn. วงศ์ Cynipidae ซึ่งเจาะเข้าไปวางไข่ในตาใบอ่อน (young leaf bud) ของพืชที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Quercus infectoria Oliver ในวงศ์ Fagaceae ซึ่งพบขึ้นบริเวณทะเลเบญกานีเมดิเตอร์เรเนียนจากประเทศกรีซ ซีเรีย ถึงเปอร์เซีย จากนั้นเมื่อไข่อ่อนของแมลงเจริญเป็นตัวอ่อน และเป็นตัวแก่ในที่สุด ก็จะเจาะออกจากปูดไป ในช่วงที่แมลงเจริญเติบโตนั้น พืชจะสร้างสารฝาด(tannins) สะสมไว้มาก สารฝาดนี้มีองค์ประกอบเคมีเป็นกรดแทนนิก(tannic acid) ร้อยละ ๕๐-๗๐

เบญกานีนี้มีลักษณะเป็นก้อนเกือบกลม ผิวตะปุ่มตะป่ำ อาจมีหลายสี บางทีเป็นสีหม่น บางทีสีเขียวขี้ม้าถึงเกือบดำ บางตำราเรียก “ลูกเบญกานี” ฝรั่งเรียก “Nutgall” หรือ “Aleppo gall”

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์