เบญลำโพง

By -

เบญลำโพงคือเบญจลำโพง หมายถึง ลำโพงทั้งห้าลำโพงกาสลัก

โบราณกำหนดพิกัดยาแบบนี้ โดยให้เอาส่วนต่างๆ ของพืชนั้น ๕ ส่วน มี ราก ต้น ผล ดอก และใบ สำหรับพืชบางชนิดซึ่งอาจไม่มีดอกมีผลในช่วงที่จะเก็บมาทำยา หากพืชนั้นเป็นพืชเล็กๆ ก็ให้หมายความว่าให้เก็บมาใช้ทั้งต้น หากเป็นไม้ต้นใหญ่ก็ให้ใช้ราก เปลือก แก่น กิ่ง และใบอย่างละเท่าๆ กัน ตามสมควร หากพืชนั้นไม่มีแก่น ก็ให้ใช้กระพี้แทนได้

เบญจลำโพง หมายถึง ราก ต้น ผล ดอก และใบของต้นลำโพงขาว(Datura alba L.) หรือลำโพงกาสลัก(Datura fastuosa L.)

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์