โหราบอน

By -

ได้จากหัวแห้งของพืชที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Typhonium giganteum Engl. ในวงศ์ Araceae พืชชนิดนี้คล้ายอุตพิด แต่ใบโตกว่า รูปร่างคล้ายๆ กับใบบอนโหราบอน

โบราณใช้แก้โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในปาก ลำคอ และตา แก้ลมตะกัง(ปวดหัวข้างเดียว) แก้เจ็บคอ

ที่มา:จากตำราพระโอสถพระนารายณ์
โดย: ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์