Category "Uncategorized"

นอแรด

| | 0 Comments

นอแรดเป็นสิ่งแข็งเหมือนเขาสัตว์ตัน งอกขึ้นมาเหนือจมูกของสัตว์พวกแรด ซึ่งปัจจุบันเป็นสัตว์สงวนและหายากขึ้นทุกวัน แรดเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกกลุ่มหนึ่ง ทั่วโลกมีสัตว์พวกนี้อยู่เพียง ๕ ชนิด เป็นแรดที่พบในทวีปเอเชีย ๓ ชนิด คือ กระซู่ แรด(ระมาด) และแรดอินเดีย และเป็นแรดที่พบในทวีปแอฟริกา ๒ ชนิด คือ แรดขาวและแรดดำ ๑. กระซู่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhinoceros sumatrensis Fischer อยู่ในวงศ์ rhinocerotidae มีชื่อสามัญว่า Asian Two-horned...

ผักเป็ด

| | 0 Comments

เป็นพืชที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Alternanthera sessilis (L.) DC. เป็นพืชในวงศ์ Amaranthaceae บางถิ่นเรียก “ผักเป็ดไทย” หรือ “ผักเป็ดขาว” ผักเป็ดเป็นพืชขนาดเล็ก สูง ๑๐-๑๒๕ ซม. ลำต้นตั้งตรงหรือเลื้อย เมื่อเลื้อยจะมีรากเกิดขึ้นที่ข้อ ลำต้นระหว่างข้อหนึ่งถึงอีกข้อหนึ่งจะเป็นร่อง และมีขนตามร่องทั้งสองข้าง ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามเป็นคู่ๆ ตรงข้อ ใบมีหลายรูป เช่น รูปแคบ ยาว เรียวแหลม หรือรูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ โคนและปลายใบแหลม แต่ที่กลมมนก็มี...

ปรอท

| | 0 Comments

ปรอทเป็นโลหะธาตุหนักชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีเป็น Hg มาจากภาษาละตินว่า “Hydragyrum” แปลว่า “เงินเหลว”(liquid silver) มีชื่อสามัญว่า “Mercury” บางทีเรียก “Quicksilver” มีเลขจำนวนอะตอม ๘๐ น้ำหนักอะตอม ๒๐๐.๕๙ มีจุดเดือด ๓๕๖.๙ องศาเซลเซียส จุดแข็งตัว -๓๘.๘๗ องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ ๑๓.๖ ปรอทเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องไหลไปมาได้รวดเร็ว ไม่ติดผิวแก้ว มีสีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน เมื่อถูกกับอากาศชื้น ผิวจะหมองลงช้าๆ เป็นธาตุที่เสถียรมากที่อุณหภูมิห้อง...

ใบกระวาน

| | 0 Comments

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Laurus nobilis L. ชื่อวงศ์ Lauraceae ชื่อสามัญ Bay Leaves, Sweet Bay, Bay Laurel, Grecian Laurel, True Bay, Mediterranean Bay ใบกระวานที่เป็นเครื่องเทศและเครื่องยานี้ ไม่ใช่ทั้งใบและต้นของกระวาน หรือใบของต้นกระวานเทศ หรือใบของพืชจำพวกอบเชยหลายๆ ชนิด เช่น อบเชย เชียด หรือเทพทาโร ในบ้านเราไม่มีพืชที่ให้ใบกระวาน พืชชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน...

เบี้ยผู้

| | 0 Comments

เบี้ยผู้เป็นหอยน้ำเค็มชนิดฝาเดียว มีชื่อสามัญว่า “Walled Cowry” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cypraea obvelata Lamarck ในวงศ์ Cypraeidae ไทยเรียกหอยน้ำเค็มฝาเดียวหลายชนิดในวงศ์นี้ว่า “เบี้ย” หอยในวงศ์นี้มีราว ๒๐๐ ชนิด พบในประเทศไทยราว ๒๐ ชนิด หลายชนิดใช้เป็นเงินตราในสมัยโบราณ เบี้ยผู้เป็นหอยที่มีเปลือกหนาและแน่น รูปรีหรือรูปคล้ายชมพู่ ท้องยื่น ผิวเป็นมัน ส่วนช่องปากยาว แคบ และไปสุดตอนปลายทั้งสองข้าง เป็นลำรางสั้น ริมปากทั้งสองด้านเป็นหยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิดปาก หอยพวกนี้เป็นหอยเคลื่อนไหวช้า...

เบญลำโพง

| | 0 Comments

เบญลำโพงคือเบญจลำโพง หมายถึง ลำโพงทั้งห้า โบราณกำหนดพิกัดยาแบบนี้ โดยให้เอาส่วนต่างๆ ของพืชนั้น ๕ ส่วน มี ราก ต้น ผล ดอก และใบ สำหรับพืชบางชนิดซึ่งอาจไม่มีดอกมีผลในช่วงที่จะเก็บมาทำยา หากพืชนั้นเป็นพืชเล็กๆ ก็ให้หมายความว่าให้เก็บมาใช้ทั้งต้น หากเป็นไม้ต้นใหญ่ก็ให้ใช้ราก เปลือก แก่น กิ่ง และใบอย่างละเท่าๆ กัน ตามสมควร หากพืชนั้นไม่มีแก่น ก็ให้ใช้กระพี้แทนได้ เบญจลำโพง หมายถึง ราก ต้น...

เบญกานี

| | 0 Comments

เบญกานีเป็นปูด(gall) ที่เกิดบนกิ่งอ่อนของพืช ปูดนี้เกิดจากแมลงที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cynips tinctoria Larn. วงศ์ Cynipidae ซึ่งเจาะเข้าไปวางไข่ในตาใบอ่อน (young leaf bud) ของพืชที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Quercus infectoria Oliver ในวงศ์ Fagaceae ซึ่งพบขึ้นบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากประเทศกรีซ ซีเรีย ถึงเปอร์เซีย จากนั้นเมื่อไข่อ่อนของแมลงเจริญเป็นตัวอ่อน และเป็นตัวแก่ในที่สุด ก็จะเจาะออกจากปูดไป ในช่วงที่แมลงเจริญเติบโตนั้น พืชจะสร้างสารฝาด(tannins) สะสมไว้มาก สารฝาดนี้มีองค์ประกอบเคมีเป็นกรดแทนนิก(tannic acid) ร้อยละ...

น้ำมันหอม

| | 0 Comments

น้ำมันหอมได้จากส่วนต่างๆ ของพืชหรือสัตว์ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบีบ(expression) การกลั่น ซึ่งส่วนมากโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ(steam distillation) การดูดซับกลิ่น(enfleurage) มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นอนุพันธ์ของเทอร์ปีนส์(terpenes) จำนวนมากชนิด ส่วนใหญ่เป็นอนุพันธุ์ที่มีจำนวนคาร์บอน ๑๐ ตัว ที่เรียก “โมโนเทอร์ปีนส์”(Monoterpenes) หรืออนุพันธ์ที่มีจำนวนคาร์บอน ๑๕ ตัว ที่เรียก “เซสควิเทอร์ปีนส์”(sesquiterpenes) อนุพันธ์ที่หลากหลายเหล่านี้จะประกอบกันเข้าเป็นกลิ่นเฉพาะของน้ำมันเหล่านี้ ที่ส่วนมากจะมีกลิ่นหอม จึงเรียก “น้ำมันหอม”(essential oils) บางตำราเรียก “น้ำมันหอมระเหย” (volatile oils...

น้ำมันดิน

| | 0 Comments

น้ำมันดินเป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นแบบทำลาย(destructive distillation) ถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง(bituminous coal) ที่อุณหภูมิราว ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส มีชื่อสามัญว่า “Coal Tar” มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด สีเกือบดำ กลิ่นเฉพาะ เมื่อถูกกับอากาศจะยิ่งข้นเหนียวขึ้นอย่างช้าๆ จุดไฟติด น้ำมันดินปริมาตร ๑ มล. หนักราว ๑.๑๕ กรัม ละลายได้น้อย(slightly soluble) ในน้ำละลายได้บ้าง (partly soluble) ในคลอโรฟอร์ม (chloroform) เอธานอล(ethanol) อีเธอร์(ether)...

น้ำประสานทอง

| | 0 Comments

น้ำประสานทองเป็นเกลือโซเดียมโบเรต(Sodium borate) มีสูตรเคมีเป็น Na2B4O7 มีชื่อทางเคมีหลายชื่อ เช่น Sodium tetraborate, Sodium biborate, Sodium pyroborate แขกเรียก “ตันกนะ”(Tankana) ในภาษาสันสกฤต น้ำประสานทองที่ส่งมาขายจากอินเดีย เรียก “น้ำประสานทองเทศ” ส่วนที่ส่งมาขายจากจีน เรียก “น้ำประสานทองจีน” ที่พบในธรรมชาติมักอยู่ในรูปเกลือแคลเซียมโบเรต(Calcium borate) มีมากในประเทศอินเดีย เนปาล ทิเบต และจีน เมื่อต้มกับโซเดียมคาร์บอเนต(Sodium carbonate) จะได้น้ำประสานทองอันเป็นผลึกใส...