ต้นเหียง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq. ชื่อพ้อง Dipterocarpus punctulatus Pierre. ชื่อวงศ์ Dipterocarpaceae ชื่ออื่นๆ ยางเหียง, สะแบง, ตะแบง, เหียงพลวง, ตาด, ซาด, เหียงโยน, เห่ง เหียง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นยางนา พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเต็งรัง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง มีขนาดความสูงประมาณ 8-30 เมตร...

ต้นกระเจาะ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia leucantha Kurz ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ชื่ออื่นๆ กระเจ๊าะ, ขะเจาะ, ขะเจ๊าะ, ขะแมบ, คำแมบ, สาธร, กระพี้เขาควาย, กะเซาะ กระเจาะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง จัดเป็นพืชหายากที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับถั่ว มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ใกล้ลำธารในป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200-500 เมตร พบเห็นได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ลักษณะเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมเทา บาง เรียบ หรืออาจมีปุ่มปมขนาดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วลำต้น...

ต้นก่อตลับ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Quercus ramsbottomii A.Camus ชื่อวงศ์ Fagaceae ชื่ออื่นๆ ก่อปลายจัก, ก่อแดง, ก่อรัง, ก่อเสียก, ก่อหมวก, เซตี, ตองแข็ง ก่อตลับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับชบา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว พม่า มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบเขา หรือเขาหินปูนที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 900-1,600 เมตร สามารถพบเห็นได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมเทา...

ต้นเลือดแรด

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Wild Mutmeg ชื่อวิทยาศาสตร์ Knema globularia (Lam.) Warb. ชื่อวงศ์ MYRISTICACEAE ชื่ออื่นๆ กระเบาเลือด, สมิงคำราม, เหมือดคน, ตีนตัง, มะเลือด, สีซวง, กาฮั้น, กระฮั้น, ลาหัน, เลือดม้า, หัน, หันลัด, ชิงชอง, ตูโมะยอ, ฮ้วงจือ เลือดแรด เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับจันทน์เทศ มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน พม่า...

มะห้อไม้ป่าหายาก

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias lakonensis Pierre ชื่อวงศ์ ANACARDIACEAE ชื่ออื่นๆ บ่าห้อ มะห้อ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ค่อยผลัดใบ จัดเป็นไม้หายากที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นมะม่วง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนทางตอนใต้ ประเทศลาว และเวียดนาม ในประเทศไทยพบเห็นได้ตามที่ลาดชันในป่าดิบ หรือริมห้วยทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200-500 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเปลาตรง เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกเป็นร่องตื้นๆ ภายในเปลือกมีน้ำยางสีขาว มีขนอ่อนนุ่มสีน้ำตาลปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นที่บริเวณกิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอก แตกกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างเป็นทรงพุ่มรูปร่ม...

มะกอกขน

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium littorale Blume ชื่อวงศ์ BURSERACEAE ชื่ออื่นๆ เสียดมด, กือลามานี, เลื่อมเขา, เสียดมอด มะกอกขน เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันต้นมะแฟน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบภูมิภาคอินโดจีน สำหรับในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 50-200 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเปลาตรง เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล หรืออาจแตกเป็นสะเก็ด เปลือกชั้นในเป็นสีชมพูหรือสีน้ำตาลแดง มีพูพอนที่บริเวณโคนต้นได้บ้างในบางครั้ง มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 10-30 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ใบ...

ต้นมาง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium euphyllum Kurz ชื่อวงศ์ BURSERACEAE ชื่ออื่นๆ มะเกิ้ม, Indian White Mahogany, Indian Canarium มาง เป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นมะแฟน มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศพม่า และอินเดีย ในประเทศไทยพบเห็นได้ตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 900-1,500 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเปลาตรง เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างหนาและแตกเป็นสะเก็ด บริเวณโคนต้นมีลักษณะเป็นพูพอนขนาดเล็ก มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 30-40 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากมาย...

ต้นโพบาย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Balakata baccata ( Roxb.) Esser ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่นๆ กระดาด, ข้าวเย็น, เคลอเปาะ, มะดีควาย, สลีดง, สลีนก, มะม่ะ, มะมุ่, แมแมะ, มักหมัก, มามะ, เมี่ยงนกค้อ โพบาย เป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ค่อยมีการผลัดใบ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และเกาะสุมาตรา ในประเทศไทยพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา...

ต้นคอเหี้ย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Xerospermum noronhianum (Blume) Blume ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE ชื่ออื่นๆ หมักคอแลน, แคมซาง, ขะเหย้า, คอแลน, สะละมาน, ช้าลวน, คอแลนเขา, แลนบาน, ไม้ไอ้ดง ต้นคอเหี้ย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับเงาะหรือลำไย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประเทศไทยมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าพรุ ป่าดิบ ป่าชายหาด ตามสันเขา หรือในที่ราบถึงลาดชัดที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ...

ต้นตาเสือใหญ่

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Amoora ชื่อวิทยาศาสตร์ Aphanamixis polystachya (Wall.) R.N. Parker ชื่อวงศ์ MELIACEAE ชื่ออื่นๆ ขมิ้นดง, เชือย, โทกาส้า, ตาปู่, ตุ้มดง, มะยมหางก่าน, มะหังก่าน, มะอ้า, ยมหังก่าน, เย็นดง, เลาหาง ตาเสือใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับกระท้อน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยพบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามที่ลุ่มต่ำในป่าดิบทั่วทุกภาคของประเทศ...