Posts Tagged: "ดอกทิวลิปความหมาย"

ดอกไม้ประจำประเทศตุรกี

| | 0 Comments

ประเทศตุรกีมีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก ตุรกีมีเนื้อที่ของประเทศประมาณ 780,695 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2550 มีจำนวนประชากรประมาณ 70.5 ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อ เมืองอังการา(Ankara) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือ เมืองอิสตันบูล(Istanbul) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ในสองทวีปคือ ทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งทวีปเอเชียส่วนใหญ่จะครอบคลุมคาบสมุทรอานาโตเลีย ส่วนตุรกีในฝั่งยุโรปจะตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีพรมแดนทางด้านทิศใต้ติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับกรีซ บัลแกเรีย และทะเลอีเจียน...